FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
LISA को नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा । ७८/७९ 06/15/2023 - 14:44 PDF icon lisa.pdf
सम्पत्ती विवरण फाराम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:41 PDF icon सम्पत्ती विवरण फाराम.pdf
नाता प्रमाणित फाराम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:38 PDF icon नाता प्रमाणित फाराम.pdf
लोकसेवा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता फाराम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:34 PDF icon लोकसेवा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता फाराम.pdf
सामुदायिक संस्थाहरुको बैँक खात सम्बन्धमा ७५/७६ 01/08/2019 - 11:28 PDF icon सामुदायिक संस्थाहरुको बैँक खात सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक सुरक्षा लगत हस्तान्तरण सम्बन्धी फारम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:26 PDF icon सामाजिक सुरक्षा लगत हस्तान्तरण सम्बन्धी फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा नाम दर्ताका लागि फारम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:20 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नाम दर्ताका लागि फारम.pdf
सम्वन्ध विछेदनकाे सुचना फारम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:15 PDF icon सम्वन्ध विछेदकेा सुचना फारम.pdf
विवाहको सूचना फाराम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:10 PDF icon विवाहकेा सुचना फारम.pdf
मृत्युको सूचना फाराम ७५/७६ 01/08/2019 - 11:05 PDF icon मृत्यु सुचनाकेा फारम.pdf
बसाई सराईको सूचना फाराम ७५/७६ 01/08/2019 - 09:37 PDF icon बसाइसराइकेा सुचना फारम.pdf
जन्मको सूचना फाराम ७५/७६ 01/08/2019 - 09:34 PDF icon जन्मकेा सुचाना फारम.pdf
सुचना फारम ७५/७६ 09/20/2018 - 22:28 PDF icon विवाहकेा सुचना फारम.pdf, PDF icon जन्मकेा सुचाना फारम.pdf, PDF icon बसाइसराइकाे सुचना फारम.pdf, PDF icon मृत्यु सुचनाकाे फारम.pdf, PDF icon सम्वन्ध विछेदकाे फारम.pdf