FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हिमा गाउँपालिका एम्बुलेन्स सेवा संचालन निदेर्शिका २०७७ ७६/७७ 05/05/2020 - 06:46 PDF icon हिमा गाउँपालिका एम्बुलेन्स सेवा संचालन निदेर्शिका २०७७.pdf
एकिकृत सम्पतिकर राजश्व 2075 IPT ७५/७६ 01/08/2019 - 14:28 PDF icon एकिकृत सम्पतिकर राजश्व 2075 IPT.pdf
स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074 ७५/७६ 01/08/2019 - 13:52 PDF icon स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
हिमा गाउँपालिकाकाे विनियोजना ऐन 2075.076 ७५/७६ 01/08/2019 - 13:40 PDF icon हिमा गाउँपालिकाकाे विनियोजना ऐन 2075.076.pdf
हिमा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075.076 ७५/७६ 01/08/2019 - 13:38 PDF icon हिमा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075.076.pdf
हिमा गाउँपालिकाकाे बजेट बिवरण 2075.076 ७५/७६ 01/08/2019 - 13:01 PDF icon हिमा गाउँपालिकाकबजेट बिवरण 2075.076.pdf
स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074 ७५/७६ 01/08/2019 - 12:50 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
हिमा गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन 2075.076 ७५/७६ 01/08/2019 - 12:45 PDF icon हिमा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075.076.pdf
हिमा गाउँपालिकाकाे विनियोजना ऐन 2075.076 ७५/७६ 01/08/2019 - 12:40 PDF icon हिमा गाउँपालिकाकाे विनियोजना ऐन 2075.076.pdf
वार्षिक खरिद याेजना २०७५/२०७६ ७५/७६ 10/17/2018 - 06:01 PDF icon 2075 ,2076 बार्षिक खरिद येाजना.pdf

Pages